Regulamin szkoleń

Regulamin Szkoleń Fundacji Polskiej Akademii Okulistyki

§ 1 DEFINICJE

Słuchacz – osoba korzystająca z usług Fundacji Polskiej Akademii Okulistyki Regulamin – niniejszy regulamin
Szkoła – Fundacja Polskiej Akademii Okulistyk, REGON: 388538523, NIP: 6342993734, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000890817
Zajęcia – lekcje indywidualne i lekcje grupowe
Kurs – całość Zajęć dotyczące danego szkolenia
Wykladowca – pracownik pedagogiczny Szkoły

 

§ 2 KONTAKT ZE SZKOŁĄ

1. Adres pocztowy: Katowice 40-142, ul. Modelarska 11
2. Adres e-mail: pao@pao.org.pl
3. Telefon: ________________

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. W zajęciach w Szkole może uczestniczyć Słuchacz, który:
a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania,
b) nie zalega z regulowaniem należności,
c) stosuje się do Regulaminu,
d) bierze systematycznie udział w Zajęciach.

2. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz dokonuje opłaty wyłącznie za ilość Zajęć, która pozostała do zakończenia semestru.
3. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, Szkoła może zaproponować Zajęcia w innej grupie w inne dni i godziny zajęć, inną ilość Zajęć, inną kwotę za Zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej sumy pieniędzy.
4. Zajęcia odbywają się w Katowicach
5. Wszystkich Słuchaczy obowiązuje tajemnica zawodowa przy omawianiu przypadków klinicznych.
6. Kursy przeznaczone są dla studentów wydziałów medycznych, lekarzy, optometrystów oraz innych profesjonalistów zajmujących się leczeniem pacjentów w ramach medycyny konwencjonalnej. Pacjenci szukający pomocy medycznej zaleca się zwrócić się niezwłocznie o pomoc do specjalistów zajmujących się leczeniem schorzeń narządu wzroku w ramach medycyny konwencjonalnej.

 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

1. Słuchacz ma prawo:
• rozwijania zdolności i nabywania nowych umiejętności w warunkach przyjaznej atmosfery i wzajemnego szacunku;
• wnoszenia uwag dotyczących treści programów i materiałów dydaktycznych;
• korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących na wyposażeniu Szkoły;
• wyboru zajęć odpowiadających indywidualnym zainteresowaniom, ich rodzaju grupowych lub indywidualnych oraz godzin i terminów w ramach możliwości organizacyjnych Szkoły;
• do udziału w zajęciach w czasie i godzinach przyjętych w grafiku Zajęć;
• egzekwowania realizacji programów nauczania proponowanych przez Szkołę,
2. Słuchacz ma obowiązek:
• systematycznego i punktualnego uczestnictwa w Zajęciach indywidualnych i grupowych;
• przestrzegania etyki i deontologii zawodowej,
• terminowego dokonywania opłat za kurs, wynikającej z zawartej umowy,
• sumiennie wykonywać́ polecenia wykładowcy związane z realizacją programu Zajęć;
• szanować godność osobistą pracowników pedagogicznych oraz innych słuchaczy;
• szanowania materiałów i wyposażenia będących własnością Szkoły;
• przestrzegania regulaminu Szkoły.
2. Słuchacz ma prawo do otrzymania dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie.
3. Wszelkie umiejętności nabyte podczas kursów powinny być używane w badaniu i leczeniu pacjentów pod kierunkiem bardziej doświadczonych lekarzy.
4. Wiedza medyczna ciągle się zmienia i to na Słuchaczu spoczywa obowiązek śledzenia i aktualizowania swojej wiedzy medycznej. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za decyzje diagnostyczne i lecznicze podjęte na podstawie treści w udostępnionych materiałach.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

1. Szkoła zapewnia Słuchaczom naukę w grupach wieloosobowych lub indywidualnie, zgodnie z cennikiem dostępnym w siedzibie Szkoły jak również na stronie internetowej Szkoły.
2. Szkoła ma obowiązek poinformować́ Słuchaczy o dokładnej liczbie godzin/zajęć w danym kursie oraz zobowiązuje się prowadzić rzetelny wykaz odbytych Zajęć wraz z listami obecności Słuchaczy.
4. Szkoła ma obowiązek wystawienia rachunku dla podmiotów zwolnionych z VAT zgodnie z dokonaną wpłatą, na życzenie klienta.
5. W przypadku odwołania zajęć Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu Zajęć wraz ze Słuchaczami na 3 dni przed planowaną zmianą. W przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej Szkoła może zmienić termin bez obowiązku zachowania 3 dniowego wyprzedzenia. W obu sytuacjach Szkoła proponuje nowy termin albo zwrot pieniędzy a Słuchacz ma 24 godziny na podjęcie decyzji.
6. Szkoła zobowiązuje się do informowania swoich Słuchaczy o ewentualnym odwołaniu Zajęć oraz do przekazania innych ważnych informacji telefonicznie lub poprzez e-mail wskazane przez Słuchacza. W wyjątkowych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Zajęcia zostaną zrealizowane w ustalonym ze Słuchaczami innym terminie.
7. Szkoła ma prawo zawiesić możliwość uczestnictwa Słuchacza w Zajęciach w przypadkach łamania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zalegania z płatnościami.
8. Szkoła nie ma obowiązku zmiany harmonogramu Zajęć ze względu na indywidualną prośbę Słuchacza. Zmiana taka może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu tej kwestii z wykładowcy i pozostałymi członkami grupy.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
10. Szkoła zapewnia pomieszczenia i materiały wyłącznie dla potrzeb Słuchacza oraz certyfikat po ukończeniu kursu.
11. Szkoła nie jest odpowiedzialna za zdanie egzaminu ani przyswojenie wiedzy przez Słuchacza.
12. W przypadku awarii sprzętu podczas Zajęć, Szkoła wydłuży szkolenie o czas awarii a w przypadku długotrwałej awarii lub niemożności naprawy/zastąpienia zastrzega możliwość powtórzenia Zajęć.

 

§ 6 PŁATNOŚCI

1. Każdy Słuchacz dokonuje płatności za Kurs poprzez sklep internetowy Szkoły.
2. Opuszczenie Zajęć przez Słuchacza nie skutkuje obniżeniem opłaty za kurs.
3. Szkoła udostępnia następujące metody płatności:
b. przelew tradycyjny,
4. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez lub na rzecz Słuchacza.
5. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie _____________
6. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej __________________ oraz w Szkoła. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.
7. Jeżeli Słuchaczowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub inną metodą płatności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
8 W szczególnych przypadkach istnieje możliwość́ indywidualnego ustalenia terminów płatności po uzgodnieniu z kierownictwem Szkoły co wymaga formy pisemnej.

 

§ 7 ZAJĘCIA

1. Liczba osób w grupie jest ograniczona.
2. O kolejności zakwalifikowania Słuchacza do grupy decyduje data opłacenia zajęć.
3. Zapisy na Zajęcia do poszczególnych grup są prowadzone poprzez Sklep Szkoły.
4. Jeżeli grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Słuchacz może według swojego wyboru:
a. zapisać Słuchacza do innej grupy,
b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie.
5. W przypadku niskiej frekwencji Słuchaczy danej grupy, Szkoła zastrzega sobie prawo do:
a. rozwiązania grupy,
b. zmiany wykładowcy,
c. harmonogramu zajęć grupy.
W przypadku braku zgody Słuchacza art. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Słuchacz może zmienić grupę na warunkach określonych w Umowie.
7. W szczególnych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział małoletnich Słuchaczy w Zajęciach.

 

§ 8 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i substancji niedozwolonych.
2. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego.
3. Słuchacz oczekujący na Zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.
4. Na czas trwania Zajęć Słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie zakłócać przebiegu Zajęć innym Słuchaczom.
5. W razie nie przestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie naruszenia innych norm dyscyplinarnych Słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników kursu.
6. Słuchacz zobowiązuje się do nienagrywania w żadnej sposób Zajęć.

 

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Słuchacz ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Szkołą za pośrednictwem strony www Szkoły, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Zajęcia rozpoczynają się przed upływem tego terminu, na co Słuchacz wyraża zgodę.
2. Aby Słuchacz mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Szkołę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
3. Słuchacz może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Słuchacz wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przez Szkołę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 10 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w prowadzeniu Zajęć, Słuchacz ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Słuchacz może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
• Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Szkoła niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Słuchacza lub usunie wady prowadzonych Zajęć
• Żądać usunięcia wady prowadzonych Zajęć.
3. Szkoła prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Szkołę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Słuchacza podczas zawierania umowy jest Szkoła.
2. Dane osobowe Słuchacza przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Szkołę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie pod adresem ___________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Słuchacz może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
_______________________
_______________________ adres e-mail: _______________________
– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)……………………………………………………………

– Imię i nazwisko Słuchacza lub jego przedstawicielu ustawowych (-ów): ………………………………………………….

Podpis

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić