O nas

Prof. dr hab. n. med.
Edward Aleksander WYLĘGAŁA

Założycielem Fundacji i członkiem rady jest prof. Dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia medyczne na Wydz. Lekarskim ŚAM w Katowicach. Tytuł i dyplom lekarza uzyskał 25 X 1985. Na podstawie dysertacji „Liposomalna postać deksametazonu w leczeniu wirusowego zapalenia rogówki u królików” 22 XII 1989 uzyskał w ŚAM stopień naukowy dra n. med. W dn. 27 X 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego którego podstawą były dotychczasowy dorobek naukowy oraz rozprawa „Chirurgiczne leczenie niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki w oparciu o najnowsze metody biologii molekularnej”. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał 13 I 2009.Wiedzę i doświadczenie pogłębiał w trakcie staży szkoleniowych i naukowo- badawczych, m.in. w Klinice Okulistyki Uniw. w Pavii (1990, kier. prof. Ferdinando Trimarchi), Istitutto Beato Luigi Palazzolo Reparto Oculistica (1991, kier. prof. Camillo Paganini), Ophthalmology Departament Uniw. w Wiedniu (1998, kier. prof. Susane Binder), Ophthalmology Departament Univ. of Kentucky – USA (2008, kier. prof. Andrew Pearson).

Stypendysta Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie (od 1990 r.). Profesor wizytujący w Uniwerstetcie w Messynie Italia. Zorganizował od podstaw Oddział Okulistyki w Szpitalu Kolejowym w Katowicach jak również unowocześnił oddział okulistyki Szpitala Św. Barbary w Sosnowcu. Od 2005 r. do 2009 r. kierował Zakładem Pielęgniarstwa i  Społecznych Problemów Medycznych, a od października 2013 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki. Pionier metod diagnostycznych i leczniczych w zakresie okulistyki. Zorganizował liczne międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące chorób rogówki oraz siatkówki. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących przeszczepów rogówki, schorzeń plamki siatkówki, badań  genetycznych w okulistyce, traumatologii okulistycznej, obrazowaniu, diagnostyce i leczeniu jaskry. Wykonał ponad 2000 przeszczepów rogówek. Jest promotorem 22 dysertacji doktorskich i opiekunem pięciu habilitacji. Kierownik specjalizacji 15 lekarzy z zakresu chorób ocznych, Wyszkolił 22 chirurgów okulistycznych. Autor i współautor 445 prac naukowych o całkowitym dorobku punktowym.

 

W 2017 r. został powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Jest profesorem wizytującym w Hebei Eye Hospital Xingtaii Chiny oraz od 2019 r. Jest Międzynarodowym Ekspertem Naukowym dla Prowincji Hebei w Chinach. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce (Uniw. Jagielloński – Wydz. Chemii, Uniw. Śląski Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska Wydział Bioinżynierii) oraz za granicą (z klinikami okulistyki Uniw. w Mesynie, Uniw. w Debreczynie oraz Uniw. Wschodniej Finlandii w Kuopio, Uniwersytet Saarland Klinika Okulistyki Homburg- Niemcy, Uniwersytet w Linköping Szwecja ). Uhonorowany indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii oka (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (2019), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020). Laureat licznych nagród JM Rektora SUM. Zainteresowania pozazawodowe: literatura piękna, a wśród autorów ks. Jan Twardowski, Zbigniew Herbert, Siostra Magdalena Borkowska OSB, ks Prof. Michał Heller, hobby – fotografia artystyczna, sposób spędzania wolnego czasu: górskie wędrówki letnie i zimowe.

Biografie członków zarządu

Sławomir Teper
Prezes fundacji
Dr hab. n. med. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Okulista, chirurg witreoretinalny pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziału Klinicznego Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, szczególnie zainteresowany chorobami siatkówki, genetyką okulistyczną oraz zapaleniem błony naczyniowej. Współautor licznych podręczników, atlasów i publikacji naukowych. Badacz i współbadacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu okulistyki. Współorganizator oraz aktywny uczestnik wielu konferencji, szkoleń i kursów.

Anna Nowińska
Wiceprezes fundacji
Dr hab. n. med.

NOWIŃSKA Anna, ORCID https://orcid.org/0000-0002-8418-3486
Publons ResearcherID: G-6165-2013
okulistka, dr hab. n. med., adiunkt badawczo-dydaktyczny oraz kierownik ćwiczeń Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w chirurgii zaćmy oraz chirurgii witreoretinalnej.
Szkoliła się m.in. w Moorfields Eye Hospital w Londynie (staż na Oddz. Chorób
Rogówki i Zaćmy, 2010 i 2011) oraz Universita della Svizzera Italiana w Lugano (szkolenie witreoretinalne, 2014), a także European VitreoRetinal Educational Training School w Bremie (w zakresie chirurgii witreoretinalnej) w 2017 roku.
St. naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 2011 w SUM, na Wydz. Lekarskim w Katowicach na podstawie dysertacji pt.: „Analiza kliniczno-morfologiczna pacjentów z dystrofią rogówki zależną od mutacji genu BIGH3 w wybranych rodzinach populacjipolskiej” (rozprawa wyróżniona), wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Wylęgały.
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych otrzymała również w SUM, w 2016 na Wydz. Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu na podstawie cyklu publikacji pod wspólnym tytułem „Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii oraz badań genetycznych w określeniu korelacji genotypowo-fenotypowej w wybranych dystrofiach rogówki”.
Uczestniczyła w realizacji dwóch projektów badawczych („Analiza fenotypowo-
genotypowa pacjentów z dystrofiami rogówki pochodzących z populacji polskiej”, kierownik projektu; „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej”) członek zespołu badawczego. Jest autorką/współautorką około 150 publikacji, kilkunastu rozdziałów w podręcznikach, blisko 50 artykułów w czasopismach oraz ponad 70 streszczeń zjazdowych. Ponadto redaktorka jednej („Novel diagnostic methods in ophthalmology”, Londyn 2019) i współredaktorka dwóch („Optyczna koherentna tomografia”, t. 1 – Wrocław 2010 i t. 2 – Wrocław 2011) książek.
Jest członkiem redakcji Ophthalmology Journal”, członkiem panelu doradczego tematycznego „Journal of Clinical Medicine”, a także redaktorem gościnnym „Journal Clinical Medicine” („Corneal Dystrophies and Degenerations – Genetic and Clinical Update”), „Journal of Ophthalmology” („Ocular Manifestations of Systemic Diseases”, 2018; „Novel Diagnostic and Therapeutic Methods in Ocular Surface and Corneal Diseases”, 2017) oraz „Journal of Healthcare Engineering” („Image Processing in Ophthalmology”, 2018).

Od 2019 r. recenzuje projekty badawcze dla Narodowego Centrum Nauki (od 2019; w 2020 r. weszła w skład Zespołu Eksperckiego NCN). Recenzuje również publikacje zamieszczane w czasopismach. Promotor 3 i recenzent 3 doktoratów, sekretarz w jednym przewodzie habilitacyjnym, promotor pracy dyplomowej (studia podyplomowe kwalifikacyjne na kierunku Optometria – Uniw. Śl. w Katowicach). W 2017 r. powołana na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki. Pod jej kierunkiem 3 lekarzy uzyskalo specjalizację z zakresu okulistyki.
Należy do: Pol. Tow. Okulistycznego (czł. Zarz. Śl. 2016-2019), European Association for Vision and Eye Research in Ophthalmology oraz The Association for Research in Vision in Ophthalmology. Była członkiem zespołów eksperckich opracowujących wytyczne dotyczące zespołu suchego oka w Pol. Tow. Okulistycznym oraz Tear Film and Ocular Surface „Lifestyle Epidemic”. Od 2021 r. jest członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Siatkówki NFZ.
Nagrody i wyróżnienia: trzykrotnie stypendia Ministra Zdrowia za osiągnięcia
naukowe, kilkakrotnie nagrody rektora SUM za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Adam Wylęgała
Wiceprezes fundacji
Dr hab. n. med. FEBO

Pochodzi z Górnego Śląska. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz E.K. Universität w Tybindze. Jego badania nad barierą krew-mózg na Uniwersytecie Kentucky przyniosły mu stopień doktora w 2015 roku obroniony na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Rok później rozpoczął szkolenie okulistyczne, które ukończył w 2020. W następnym roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego i zdał egzamin Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (EBO). Od 2011 roku był badaczem w wielu badaniach klinicznych od I do IV fazy. Otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i był pracownikiem naukowym w Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School. Został stypendystą Polsko-Amerykańskiej komisji Fulbrighta w Bascom Palmer Eye Institute. Odbył staże w klinice okulistycznej Uniwersytetu Saary, Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio i klinice San Rafale w Mediolanie. Od 2020 prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów wydziału lekarskiego ŚUM. Pomysłodawca i współorganizator Soboty Rezydenckiej. Głównym obszarem badań doc. Wylęgały jest obrazowanie okulistyczne zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka. Jest współautorem, kilku książek, kilkudziesięciu artykułów i jednego patentu. Lubi piesze wędrówki, skitoury, pływanie i historię wojen napoleońskich.