Regulamin sklepu

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. (Do Państwa decyzji)
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – Przedsiębiorca robiący zakupy w sklepie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca – Przedsiębiorca inny niż Kupujący.
Klient – Konsument lub Przedsiębiorca lub Kupujący.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy polska akademia okulistyki prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.pao.org.pl przeznaczony dla studentów wydziałów medycznych, lekarzy oraz innych profesjonalistów zajmujących się leczeniem pacjentów w ramach medycyny konwencjonalnej. Pacjentom szukającym pomocy medycznej zaleca się zwrócić się niezwłocznie o pomoc do specjalistów zajmujących się leczeniem schorzeń narządu wzroku w ramach medycyny konwencjonalnej.
Sprzedawca – Fundacja Polskiej Akademii Okulistyk, REGON: 388538523, NIP: 6342993734, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000890817.
Usługa – usługa szkoleniowa dostępna w Sklepie.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Katowice 40-142, ul. Modelarska 11
2. Adres e-mail: pao@pao.org.pl

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego dokonywania zakupów w Sklepie potrzebne jest:
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz włączanie i akceptacja plików cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny Usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Usługę, w tym zawierają podatek VAT.
2. Wybraną do kupienia Usługę należy dodać do koszyka w Sklepie.
3. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klienem a Sprzedawcą.
6. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.
7. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
• Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 95 1020 2313 0000 3302 1065 4939 (PKO BP),
2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do wykonania Usługi bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument i Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi i Kupującemu, jeżeli Konsument i Kupujący odstępuje do umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, tj. Usługi. Niniejszym Sprzedający informuje Konsumenta i Kupującego, że po upływie tego terminu Konsument i Kupujący utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument i Kupujący wyraża na to zgodę. Sprzedawca zastrzega możliwość potrącenia 35 % dokonanej opłaty.
3. Konsument i Kupujący może w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, tj. Usługi zmienić termin Usługi lub zażądać zwrotu dokonanej opłaty. Sprzedawca zastrzega możliwość potrącenia 10 % dokonanej opłaty
4. Aby Konsument lub Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
5. Konsument lub Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Kupującemu w odniesieniu do umowy:
• W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
• O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub lub Kupujący.

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do Sklepu wszelkich elementów Sklepu, w tym w szczególności zdjęć i bloga, przysługują Sprzedawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie elementów Konta jest zabronione. Sprzedawca udziela Klientom licencji niewyłącznej na używanie Sklepu Konta na polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego CD, DVD,
b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
c. prawo obrotu w kraju i za granicą,
d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utwory utrwalono,
e. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
f. nadawanie za pośrednictwem satelity,
g. retransmisję utworów,
h. sporządzenie wersji obcojęzycznych utworów,
i. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej (w tym Internetu), publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
j. reemisję równoczesną i integralną przez inną organizację telewizyjną w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

 

§ 10 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady Usługi, Klient lub Kupujący lub Konsument ma możliwość reklamowania wadliwej Usługi na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący lub Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
• Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego lub Konsumenta wymieni wadliwą Usługę na wolną od wad albo wadę usunie,
• Żądać wymiany Usługi na wolną od wad,
• Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli na Usługę została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem www.pao.org.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Kupujący może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
_______________________
_______________________ adres e-mail: _______________________
– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy ……………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta lub Kupującego (-ów): ………………………………………………….

Podpis Konsumenta lub Kupującego
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić